atheistoverdose:

“if religion were true…” great quote from h.p. lovecraft

atheistoverdose:

“if religion were true…” great quote from h.p. lovecraft

(via atheist-overdose)